Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Ο Κύρος και οι Ελληνες

o Χάρτης της Εκστρατείας και Περιπλάνησης των "Μυρίων" 

                  Πρόλογος

"Δαρείου και Παρυσάτιδος
γίγνονται παίδες δύο..."  1 

Η οικογένεια άτυχος,
και δεν το αποκλείω
να είχε αυτήν καταραστεί,
καθώς και όλη την αυλή,
ο «Αχούρα Μάζντα», ο Θεός,
ο Πέρσης, ο εκδικητικός,
μέσω του Σπέντα Μαϊνιού.  2    

αντιπροσώπου επί γης αυτού...

      Στρατιώτες, μέ ή άνευ τουρμπανιού,
      συγκρούονται για τα καλά,
      καθώς τα δύο αυτά παιδιά,*                       *
Κύρος-Αρταξέρξης
      μεγάλωσαν και σα σκυλιά,
      μαλώνουν για τον θρόνο,
      μίσος,  τα κυβερνάει και μόνο…..                  Κύρου Ανάβαση

Σαν τέλειωσαν οι πόλεμοι,  3
σαν μείνανε απόλεμοι,
κι άνεργοι, να λιμοκτονούν,
σπεύδουνε να καταταγούν
χιλιάδες πρώην οπλίτες,
όταν τους κάνει γλύκες
του θρόνου ο διεκδικητής,
κι επίδοξος σφετεριστής,
ο Κύρος όπου ασκεπής  4
ριχνότανε στη μάχη,
και τελικά απ’ αυτό εχάθη,

τον επετύχανε στο μάτι....


Έλληνες λοιπόν υπό τον Κύρο,
στη Μικρασία εκεί γύρω,
με Πέρσες ενωθήκανε,
κι όλοι μαζί κινήσανε
τον Αρταξέρξη ν’ανατρέψουν,
το στέμμα του για να φορέσουν,
εις τον νεότερο αδελφό,
με ότι σήμαινε αυτό…

Ο Κύρος σαν σκοτώνεται
από ακόντιο αντιπάλου,
στου «Βασιλέως του Μεγάλου»*                                       
*Αρταξέρξη
το στράτευμα τότε προσχωρούν   
 οι Πέρσες του Κύρου.... 
                            προσκυνούν....  5

Στους Έλληνες να παραδοθούν
προτείνουνε,      και ευθύς καλούν
τους στρατηγούς και αρχηγούς,
Σπαρτιάτες κι όλους τους λοιπούς,
νάχουνε σύσκεψη μ' αυτούς,
κι ύπουλα τους δολοφονούν,
μα τους Γραικούς δεν τους πτοούν...

Δεν έχουνε πλέον αρχηγό,

κι ορίζουνε αρχιστρατηγό,
"κάποιον ιππέα" Ξενοφώντα,
που έδειχνε νάχει τα φόντα....

Γνωρίζοντας τον άρχοντα πατέρα,
τον επιλέξαν σε μια μέρα.
Ήταν ο Ξενοφών ο Αθηναίος,
ο υιός του Γρύλλου,  ο γενναίος.

Μαζί του φεύγουν να σωθούν,
την όχθη του Τίγρη ακολουθούν,
προς Τραπεζούντα προχωρούν..Τους Έλληνες οδηγεί.... 
                            να φτάσουν,
και νικηφόρα να περάσουν,
μέσα απ' τα εχθρικά εδάφη,
ενώ χτυπιόνταν με γινάτι,
απ' όλες τις βάρβαρες φυλές
με πάθος μεγάλο.....    
                            συνεχές....

Εκδίκηση...  Αίμα....  αποζητούν
κι οι Πέρσες που ακολουθούν,
του Τισσαφέρνη οι βαρβάροι….


Μετά καιρό πήραν χαμπάρι,
πως το παιγνίδι θα το χάσουν,


καθώς οι Έλληνες θα φτάσουν

λιγότεροι,    από μάχες και παγίδες,
στις νύν χαμένες πια πατρίδες….

__________________________


Έμμετροι Ιστορικοί Αστερίσκοι, με αλήθειες... λάθη και σαρκασμό, 
του Οδυσσέα Ηβιλάγια,   
Επιμέλεια - προσαρμογή κειμένων Cathy Rapakoulia  Mataraga  
σελίδες 6ο2-6ο4
________________________________________1.   Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος· ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου, ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι. ὁ μὲν οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε· Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε, καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι ἐς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζονται. ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον, καὶ τῶν Ἑλλήνων ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους, ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παῤῥάσιον.  ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος καὶ κατέστη εἰς τὴν βασιλείαν Ἀρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. ὁ δὲ πείθεται καὶ συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν· ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν. ὁ δ᾽ ὡς ἀπῆλθε κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασθείς, βουλεύεται ὅπως μήποτε ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, ἀλλά, ἢν δύνηται, βασιλεύσει ἀντ᾽ ἐκείνου.  Παρύσατις μὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα Ἀρταξέρξην. ὅστις δ᾽ ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέως πρὸς αὐτὸν πάντας οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ. καὶ τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ εἴησαν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ. τὴν δὲ Ἑλληνικὴν δύναμιν ἥθροιζεν ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος, ὅπως ὅτι ἀπαρασκευότατον λάβοι βασιλέα. ὧδε οὖν ἐποιεῖτο τὴν συλλογήν. ὁπόσας εἶχε φυλακὰς ἐν ταῖς πόλεσι παρήγγειλε τοῖς φρουράρχοις ἑκάστοις λαμβάνειν ἄνδρας Πελοποννησίους ὅτι πλείστους καὶ βελτίστους, ὡς ἐπιβουλεύοντος Τισσαφέρνους ταῖς πόλεσι. καὶ γὰρ ἦσαν αἱ Ἰωνικαὶ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον ἐκ βασιλέως δεδομέναι, τότε δὲ ἀφειστήκεσαν πρὸς Κῦρον πᾶσαι πλὴν Μιλήτου· ἐν Μιλήτῳ δὲ Τισσαφέρνης προαισθόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα βουλευομένους ἀποστῆναι πρὸς Κῦρον, τοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινε τοὺς δ᾽ ἐξέβαλεν. ὁ δὲ Κῦρος ὑπολαβὼν τοὺς φεύγοντας συλλέξας στράτευμα ἐπολιόρκει Μίλητον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ ἐπειρᾶτο κατάγειν τοὺς ἐκπεπτωκότας. καὶ αὕτη αὖ ἄλλη πρόφασις ἦν αὐτῷ τοῦ ἁθροίζειν στράτευμα.  πρὸς δὲ βασιλέα πέμπων ἠξίου ἀδελφὸς ὢν αὐτοῦ δοθῆναι οἷ ταύτας τὰς πόλεις μᾶλλον ἢ Τισσαφέρνην ἄρχειν αὐτῶν, καὶ ἡ μήτηρ συνέπραττεν αὐτῷ ταῦτα· ὥστε βασιλεὺς τὴν μὲν πρὸς ἑαυτὸν ἐπιβουλὴν οὐκ ᾐσθάνετο, Τισσαφέρνει δ᾽ ἐνόμιζε πολεμοῦντα αὐτὸν ἀμφὶ τὰ στρατεύματα δαπανᾶν· ὥστε οὐδὲν ἤχθετο αὐτῶν πολεμούντων. καὶ γὰρ ὁ Κῦρος ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους δασμοὺς βασιλεῖ ἐκ τῶν πόλεων ὧν Τισσαφέρνους ἐτύγχανεν ἔχων. ἄλλο δὲ στράτευμα αὐτῷ συνελέγετο ἐν Χεῤῥονήσῳ τῇ κατ᾽ ἀντιπέρας Ἀβύδου τόνδε τὸν τρόπον.Κύρου Ανάβασις,  Ξενοφών  http://el.wikisource.org/

2.   η υπερβατική έκφραση του Μάζντα και μέσο επικοινωνίας του.

3.   Πελοποννησιακός πόλεμος
4.   χωρίς περικεφαλαία
5.   τα Περσικά στρατεύματα υπό τον Κύρου


*  Ο Ξενοφών γεννήθηκε στην Αθήνα μεταξύ του 434 π.Χ και του 427π.Χ. Ήταν γιος του Γρύλλου από το Δήμο Ερχειάς. Η οικογένειά του ανήκε στην τάξη των Ιππέων, δηλ. ήταν γόνος μιας αριστοκρατικής πλούσιας οικογένειας. Έγινε μαθητής του Σωκράτη και αυτή του η μαθητεία του καλλιέργησε έναν βαθύτατο σεβασμό για το δάσκαλό του σ' όλη του τη ζωή.

Το 401 π.Χ με πρόσκληση του φίλου του Προξένου βρίσκεται στα Περσικά εδάφη. Εκεί αποφασίζει να λάβει μέρος, συμμετέχοντας σ' ένα ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, στην εκστρατεία του Κύρου του Νεότερου κατά του αδελφού του Αρταξέρξη του Β'.

Στα Κούναξα οι Έλληνες νίκησαν τους αντιπάλους τους Πέρσες, αλλά ο Κύρος σκοτώθηκε. Οι Μύριοι (10.000), όπως ονομάστηκε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, αποφάσισε να επιστρέψει πίσω.  Ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες σ' άγνωστα και εχθρικά μέρη, κατόρθωσαν να φτάσουν στην ελληνική Τραπεζούντα. Φτάνοντας στον Εύξεινο Πόντο αναφώνησαν το ιστορικό  "Θάλαττα, θάλαττα. Αυτήν ακριβώς την πορεία, την κάθοδο των Μυρίων εξιστόρησε o Ξενοφών στο έργο του "Κύρου Ανάβασις".

spasmenos kavos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου